MyHostas.net Database

Silent Prayers (Chaulk NR)

Photo by Mary Vertz