MyHostas.net Database

Sea Gull (M Seaver 04)

Photo by Jim Schwarz