MyHostas.net Database

Sasa-no-yuki (Japan NR)

Photo by Toyozo Nakayama