MyHostas.net Database

Rippled Elf (Powell 09)

Photo by Carol Brashear