MyHostas.net Database

Quaker Lady (Sugita 99)

Photo by Carol Brashear