MyHostas.net Database

Ogon Sagae (Japan NR)

Photo by Carol Brashear