MyHostas.net Database

Ketrin (Japan NR)

Photo by Toyozo Nakayama