MyHostas.net Database

Blue Dragon (Meyer NR)

Photo by Carol Brashear