MyHostas.net Database

Blue Chalk (W Meyer NR)

Photo by Carol Brashear