MyHostas.net Database

Aqua Duchess (Lydell NR)

Photo by Carol Brashear