MyHostas.net Database

rectifolia Ki Naka Fu

Photo by Carol Brashear