MyHostas.net Database

Miyama Nishiki (Fukano NR)

Photo by Ken-ichi Gonokami