MyHostas.net Database

Blue Dove (Brashear NR)

Photo by Carol Brashear